Regulamin

Regulamin https://bedzie5.edu.pl

§1 Definicje
 1. Usługodawca – Właściciel serwisu- Będzie 5 Szymon Gebuza, identyfikujący się numerem NIP: 8792732093 z siedzibą firmy znajdującą się pod adresem: ul. Niesiołowskiego 2B/30, 87-100 Toruń, Polska
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i Potwierdzenia Rejestracji w celu utworzenia konta w Serwisie. W przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba niepełnoletnia- oświadcza ona, że posiada zgodę swojego opiekuna prawnego.
 3. Serwis – serwis internetowy zawierający ogłoszenia o korepetycjach, prowadzony w domenie bedzie5.edu.pl w ramach którego Usługodawca umożliwia kontakt Uczniów z Korepetytorami.
 4. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, dzięki któremu możliwe jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i Usług oferowanych przez Serwis.
 5. Uczeń – Użytkownik zarejestrowany w Serwisie i korzystający ze świadczonych przez Serwis Usług.
 6. Korepetytor – osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca ze świadczonych przez Serwis Usług, na podstawie Regulaminu Korepetytora, współpracująca z Usługodawcą.
 7. Usługi nieodpłatne – usługi świadczone przez Serwis nieodpłatnie- umożliwienie przeglądania Serwisu.
 8. Usługi odpłatne – usługi wymienione w Cenniku, dostępne pod warunkiem spełnienia wymogów określonych Regulaminem, i uiszczenia opłaty za daną Usługę zgodnie z Cennikiem.
 9. Cennik – zestawienie cen za Usługi świadczone przez Serwis, dostępny na stronie internetowej https://bedzie5.edu.pl/cennik/
§2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Serwis na rzecz Użytkowników usług polegających w szczególności na: a) umożliwieniu bezpłatnego dostępu do ogłoszeń korepetycyjnych dostępnych w Serwisie, b) umożliwieniu kontaktu z korepetytorami współpracującymi z Usługodawcą, c) umożliwieniu bezpośredniego kontaktu pomiędzy Użytkownikami.
 2. Serwis świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Cenniku.
 3. Serwis przeznaczony jest dla: a) indywidualnych Korepetytorów współpracujących z Usługodawcą, którzy posiadają założone Konto w Serwisie, b) Uczniów chcących współpracować z Korepetytorami współpracującymi z Usługodawcą.
 4. Umowa o świadczenie Usług nieodpłatnych zawarta zostaje z chwilą dokonania aktywacji konta i akceptacji regulaminu.
 5. Umowa o świadczenie Usług odpłatnych zawarta zostaje z chwilą dokonania uiszczeniu opłaty za Usługę odpłatną, zgodnie z Cennikiem.
 6. Umowa zawierana jest na czas oznaczony, odpowiadający typowi Usługi wskazanemu w Cenniku, a w przypadku Usług nieodpłatnych na czas nieoznaczony.
 7. Serwis ma prawo, w każdym czasie, bez podania przyczyn, zaprzestać świadczenia Usług nieodpłatnych.
§3 Korzystanie z konta
 1. Korzystanie z Konta jest możliwe wskutek wykonania następujących kroków przez Użytkownika: a) wypełnienie Formularza zamówienia korepetycji w trakcie składania zamówienia, b) kliknięcie pola „potwierdź”, c) potwierdzenie woli utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres e-mail.
 2. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, na podstawie którego stworzony zostanie login Konta oraz na który zostanie wysłany link do utworzenia hasła.
 3. Usługa posiadania przez Użytkownika jego Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy w drodze ustalonego w Regulaminie kontaktu – w każdej chwili i bez podania przyczyny. Usługodawcy może być smutno z powodu tego rodzaju działania Użytkownika.
§4 Wymagania techniczne
 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez użytkownika: a) urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, b) przeglądarki sieci Internet, c) oprogramowania akceptującego pliki Cookies.
§5 Zamówienie
 1. Usługa formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Ulega ona zakończeniu z chwilą złożenia przez Ucznia zamówienia za pośrednictwem formularza albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem.
 2. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Ucznia odpowiednich dla niego korepetycji do elektronicznego koszyka w ramach Serwisu. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia oraz wybraniu interesującej Ucznia daty oraz faktu czy zajęcia będą cykliczne, a następnie kliknięcia „potwierdź”.
 3. Do momentu kliknięcia wskazanego w pkt 2 istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się komunikatami oraz informacjami widocznymi na stronie Serwisu.
 4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych oznaczonych „*”.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia – wobec czego na stronie Sklepu oznaczone one zostały jako “obowiązkowe”.
 6. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
§6 Oświadczenia użytkownika
 1. Użytkownik decydując się na zawarcie umowy o świadczenie Usług z Serwisem niniejszym oświadcza, że: a) Zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać, b) Dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, c) Dane podane w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i Użytkownik potwierdza, że przekazane dane nie zawierają żadnych treść i niezgodnych z prawem lub Regulaminem, d) Przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest umieszczanie w formularzu rejestracyjnym, w profilu Użytkownika, treści o charakterze bezprawnym, naruszającym prawa osób trzecich, obraźliwych lub niezgodnych z Regulaminem.
 2. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do: a) Korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem, Cennikiem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa, b) Uiszczania opłat w terminach i wysokościach określonych w Cenniku za Usługi i czynności związane z realizacją umowy o świadczenie Usług, wskazanych w Regulaminie i Cenniku.
§7 Opłaty
 1. Za Usługi oferowane przez Usługodawcę należne mu są kwoty zgodne ze wskazanymi w Cenniku. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 2. Opłata za realizację Usługi będzie wyświetlana po wybraniu odpowiedniego typu korepetycji w ramach podsumowania zamówienia. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca w podsumowaniu zamówienia- w momencie złożenia zamówienia przez Ucznia.
 3. Uczeń obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zaakceptowaniu ostatecznego zamówienia. Obsługa płatności dokonywana jest z wykorzystaniem usługi ZEN.
 4. System płatności ZEN należy do spółki zen.com. Rozliczenie transakcji dokonywane jest zgodnie z warunkami tego serwisu znajdującymi się na stronie https://www.zen.com/pl/
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty od Ucznia, Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi.
 6. Usługodawca wysyła Uczniowi fakturę/rachunek na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail. Uczeń zgadza się na otrzymanie faktury/rachunku drogą elektroniczną.
 7. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Użytkownika w ciągu 5 Dni Roboczych od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
§8 Reklamacje
 1. Użytkownik korzystający z Usług oferowanych w Serwisie może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Serwis Usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 2. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@bedzie5.edu.pl.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz żądanie reklamacji. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w niniejszym ustępie.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O ich rezultacie Serwis niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Brak odpowiedzi w wyżej zakreślonym terminie jest jednoznaczny z pozytywnym rozstrzygnięciem reklamacji.
§9 Warunki zaprzestania świadczenia usług
 1. Serwis ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku: a) Rażącego naruszania przez Użytkownika Serwisu postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku: i. podania nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym, profilu Użytkownika, lub na stronach internetowych w domenie bedzie5.edu.pl, ii. zamieszczania w formularzu rejestracyjnym, profilu Użytkownika, ogłoszeniach danych naruszających prawa osób trzecich, niezgodnych z prawem lub Regulaminem.
 2. Dalszego naruszania Regulaminu przez Korepetytora pomimo upomnienia otrzymanego drogą poczty elektronicznej od Serwisu.
 3. Korzystania przez Użytkownika Serwisu z Usług oferowanych przez Serwis w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Niemożliwość świadczenia Usług przez Serwis z przyczyn niezależnych od Serwisu.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do: a) Okresowego wyłączania systemu ogłoszeń elektronicznych w celu jego rozbudowy lub konserwacji, b) Przerw w dostępie do Usług bez podania przyczyn spowodowanych pracami modernizacyjnymi systemu teleinformatycznego, c) Wysyłania na podane przez Użytkowników adresy e-mail komunikatów związanych z Usługami lub w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Korepetytora Regulaminu przesłania upomnienia/wezwania do zaprzestania naruszeń Regulaminu.
 6. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć swoje Konto w Serwisie i tym samym rozwiązać umowę o świadczenie Usług z Serwisem. Ustawienia Konta użytkownika umożliwiają wybranie opcji usunięcia Konta.
§10 Odpowiedzialność
 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w profilach Użytkowników, ogłoszeniach, linkach znajdujących się w Serwisie i na stronach internetowych, ani za działania lub zaniechania Użytkowników, w tym w szczególności Korepetytorów.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów zawartych przez Użytkowników w oparciu o informacje zamieszone przez Korepetytora w Serwisie.
 3. Serwis ponosi odpowiedzialność za zawinione przez Serwis niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług odpłatnych.
 4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, wynikające z utraty spodziewanych korzyści, dobrego imienia, w szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za: niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, w przypadku gdy nastąpiło to wskutek działania siły wyższej lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Serwisu, za zabezpieczenie danych w komputerze lub jakimkolwiek innym nośniku informacji przed ingerencją osób trzecich, w tym w szczególności pod względem zabezpieczenia antywirusowego, za przerwy w dostępie do Serwisu oraz za opóźnienia, utratę danych ani za szkody powstałe w czasie transmisji danych z witryny do i od Użytkownika, za treść i zawartość, w szczególności prawdziwość, kompletność, danych zawartych w profilach Użytkowników, ogłoszeniach lub na stronach
 5. Korepetytorów, za działania lub zaniechania Korepetytorów, za działania innych użytkowników sieci. 5. Stała dostępność stron internetowych ani ich bezbłędne funkcjonowanie z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w Regulaminie nie jest gwarantowane przez Serwis.
 6. Nie udziela się jakiejkolwiek gwarancji w odniesieniu do stanu, dostosowania do potrzeb, dostępności, dokładności, niezawodności, przydatności lub zgodności z treścią danych zawartych w ogłoszeniach.
 7. Serwis zobowiązany jest, w miarę możliwości technicznych, do niezwłocznego usuwania wad jakości świadczonej Usługi. W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej Usługi, powstałych z winy Serwisu Użytkownikowi korzystającemu z Usług odpłatnych przysługuje roszczenie reklamacyjne.
§11 Odstąpienie od umowy
 1. Prawo do odstąpienia przysługuje Użytkownikom będącym konsumentami oraz przedsiębiorcom, którym prawo to przyznane jest na mocy odrębnych przepisów.
 2. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczające będzie wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Ustawy o Prawach Konsumenta. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe i nie warunkuje prawidłowości skorzystania z tego prawa.
 4. Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadome, że w przypadku realizacji usługi przez Usługodawcę usługi, dotyczyć go będzie treść art. 38 powyższej Ustawy.
 5. Odstąpienie winno zostać dokonane poprzez zastosowanie środków kontaktu Użytkownika z Usługodawcą wskazanych w Regulaminie na adres kontakt@bedzie5.edu.pl
 6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik otrzymał dostęp do usługi lub w którym osoba trzecia wskazana przez Użytkownika dostała dostęp do usługi.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik otrzyma zwrot wszystkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o decyzji. Wyjątek stanowią, jednakże dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik – chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
§12 Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do realizacji Umowy konieczne jest przetwarzanie danych osobowych na warunkach przewidzianych w RODO i Ustawie o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w sposób opisany w “Polityce prywatności”, której treść jest dostępna w Serwisie.
 3. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Usługodawcy statystyk swojej obecności i aktywności na stronie Sklepu. Dane te są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników przez Usługodawcę.
§13 Postanowienia końcowe
 1. Serwis ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, Cennika oraz Oferty. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu, Cennika i Oferty w Serwisie. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 14 dni przed datą zmiany. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu w Serwisie.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 września 2021 r.